Solør Bioenergi har gjennom sitt selskap Solør Bioenergi Varme AS, inngått avtale om kjøp av aksjene i Eidefoss Biovarme AS fra AS Eidefoss. Eidefoss Biovarme eier og driver et fjernvarmeanlegg på Otta i Sel kommune, som forsyner offentlige og private kunder i sentrum med omkring 6 GWh fornybar biovarme årlig. Dagens eiere har bygget opp et robust anlegg og forsynt Otta sentrum med fornybar og avbruddsikker varme siden starten i 2007. Solør Bioenergi ønsker nå å ta over satsingen og utvikle virksomheten videre i nært samarbeid med kunder og lokale myndigheter.

"Utvikling av fjernvarmen på Otta har skjedd i et godt samarbeid mellom Eidefoss Biovarme og kommunen, og har hele veien understøttet kommunens vekst- og klimamål på en god måte. Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss. Til høsten står nye Otta skole med flerbrukshall ferdig som også skal varmes opp med fjernvarme basert på restprodukter fra det lokale skogbruket og skogindustrien. Det at virksomheten nå får et nytt eierskap som vil utvikle virksomheten videre hilser vi velkommen, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de nye eierne", sier ordfører Eldri Siem i Sel kommune.

Solør Bioenergi har siden oppstarten i 2003 utviklet seg til å bli en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige, og har pr i dag mer enn 2.5 Twh i samlede energileveranser. For den norske delen av virksomheten ligger hovedkontoret på Kirkenær. – med oppkjøpet av fjernvarmeanlegget på Otta styrker Solør Bioenergi sin satsing i Innlandsregionen, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS. 

-Vi ser frem imot å støtte opp under Sel kommunes planer for utviklingen på Otta gjennom å tilby videre utvikling av bærekraftig oppvarmingsløsninger i området. Satsingen på fjernvarme har vært – og er - svært viktig for å nå overordnende klimamål. I tillegg bidrar fjernvarme til å avlaste belastningen på kraftnettet, som igjen reduserer samfunnets behov av investeringer, og frigjør mye elektrisk kapasitet til mer egnede formål enn oppvarming, som for eksempel elbillading, sier Moss.

Som representant for de selgende aksjonærene i AS Eidefoss uttrykker konsernsjef Hans Kolden tilfredshet over at det er industrielle og langsiktige eiere som nå tar over stafettpinnen og tar utviklingen videre. Vår satsing på bioanlegget på Otta har vært en liten aktivitet for Eidefoss-konsernet både økonomisk sett og i forhold til arbeidstimer fra ansatte. Dette er en god industriell løsning for Eidefoss-konsernet i forhold til våre hovedsatsingsområder framover. Daglig drift av anlegget skal for øvrig i stor grad videreføres av ansatte i Eidefoss, og det er vi godt tilfreds med, sier Kolden.

Om Solør Bioenergi:

Solør Bioenergi Gruppen er en ledende aktør innen fornybar energi basert på biomasse fra skog og skogindustri. Mer enn 250 000 er brukere av vår varme daglig. Vi finnes på 182 steder fremfor alt i Sverige og Norge der vi produserer og distribuerer fjernvarme, nærvarme, industridamp og strøm til private kunder, næringsvirksomheter, offentlige virksomheter og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av utrangert trevirke og produksjon av biobrensler som flis,
briketter og pellets, i tillegg til å levere industrielle servicetjenester (Utility Solutions). Ved å utnytte fornybare biprodukter fra skogen, vil vi bane vei for et bærekraftig samfunn med minskede CO2 utslipp.

For nærmere opplysninger kan følgende personer kontaktes:
AS EidefossHans Koldenmob 957 58 678
Solør BioenergiHans M. Mossmob 90087225