Vi arbeider med å konkretisere vår strategiplan. Vi er i ferd med å sette konkrete mål og tiltak i tråd med strategiplanen.